Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Walczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Racy Prawnego Michał Walczak, ul. Kościuszki 23/25, kl. B, lok. 2, 90-418 Łódź, NIP: 8311444507 (dalej: Administrator).


Jako Administrator Państwa danych osobowych wyznaczyłem punkt kontaktowy dla spraw związanych z ochroną danych osobowych. Można się ze mną skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych lub w jakiejkolwiek innej sprawie:

  •  pisząc wiadomość na adres email: m.walczak@walczak-kancelaria.pl,
  • dzwoniąc pod nr tel: +48 502240265,
  • osobiście lub listownie pod adresem Kancelaria Radcy Prawnego Michał Walczak, ul. Kościuszki 23/25, kl. B, lok. 2, 90-418 Łódź.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • W przypadku kierowania do mnie korespondencji e-mailowej, zapytań za pomocą formularza kontaktowego na mojej stronie internetowej lub drogą tradycyjną, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku ze świadczonymi usługami.
  • W związku ze świadczeniem usług zbieram dane osobowe również podczas spotkań biznesowych, jak również podczas wymiany wizytówek służbowych, w celach nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych i/lub służbowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest utrzymanie kontaktów biznesowych i/lub służbowych.
  • W razie przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wykonania umowy, przekazuję osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  • Przetwarzam także dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na zapotrzebowane przeze mnie stanowisko pracy. Podstawą przetwarzania danych w tym celu  jest zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO.
  • Przetwarzam dane pozyskane za pomocą plików cookies na mojej stronie internetowej, w celu tworzenia statystyk, które służą do optymalizacji i modyfikacji strony internetowej oraz jej narzędzi w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Podstawą przetwarzania danych w tym celu  jest zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO. Informacja dotycząca plików cookies wyświetla się po wejściu na stronę internetową Administratora.

Przetwarzam jedynie dane osobowe niezbędne dla osiągnięcia celu w jakim te dane zostały zebrane.

Dane osobowe przeze mnie przetwarzane mogą być ujawniane, na moje wyraźne polecenie i na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe. Ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie mojego uzasadnionego interesu, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Osobom, których dane przetwarzam, przysługują względem mnie następujące prawa:
1. prawo dostępu do danych osobowych
2. prawo do sprostowania danych
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do  usunięcia danych
5. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie mojegp uzasadnionego interesu, w tym w celu prowadzenia korespondencji oraz załatwienia sprawy
7. prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, osoba której dane są przetwarzane może w każdej chwili cofnąć zgodę, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

Nadto, osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku zawarcia umowy podanie danych może być wymagane ze względu na rozliczenie podatkowe świadczonej usługi. Odmowa podania danych może uniemożliwić mi prowadzenie korespondencji, załatwienie sprawy, utrzymanie kontaktów biznesowych/służbowych  i/lub zawarcie umowy.